fbpx
27 .06. 2018

Obchodní podmínky

Smluvní ujednání upravující užívání internetové aplikace Analytics importer

Smluvní strany:

Provozovatel: Ondřej Wagenknecht, Náměstí Osvobození 418, 541 01, Trutnov, IČ: 87962101, (dále jen „provozovatel“)

Uživatel: Osoba (fyzická či právnická), která si objednává služby u poskytovatele za užití ustanovení těchto podmínek (dále jen „uživatel“).

Preambule

Následující text je „smluvním ujednáním“, jehož odsouhlasením se uživatel internetové aplikace Analytics importer (dále jen „uživatel“ či „uživatelé“) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen „smluvní ujednání“). V případě porušení smluvních ujednání uživatelem může provozovatel internetové aplikace Analytics importer uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních ujednáních.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí licence na využívání aplikace Analytics importer, což je služba sloužící k importování dat do Google Analytics.
Know-how obsažené v internetové aplikaci Analytics importer je součástí obchodního tajemství a je chráněno autorským zákonem.

Práva a povinnosti

Poskytovatel touto smlouvou uděluje uživateli licenci k užití internetové aplikace Analytics importer.
Licence je poskytována jako nevýhradní a za úplatu.
Uživatel není oprávněn provádět změny v aplikaci, upravovat ji nebo zneužívat případné chyby.
Uživatel je povinen užívat aplikaci Analytics importer v souladu s platnými právními předpisy a těmito licenčními podmínkami.
Technické chyby, náměty a připomínky k fungování aplikace Analytics importer může uživatel posílat emailem na adresu ondrej@analytics-importer.cz.

Provozovatel bere na vědomí technické chyby, pokud je uživatel nahlásí obratem. Nejpozději však do 14 dnů, od toho kdy nastanou.

Platby

Cena za užívání aplikace Analytics importer je uvedena v ceníku v administračním rozhraní https://app.analytics-importer.eu/pages/tarif, nebo na stránce https://www.analytics-importer.cz/#cenik.
Cena za užití aplikace Analytics importer je splatná předem na základě zvoleného tarifu, který si uživatel zvolí na stránce https://app.analytics-importer.eu/pages/tarif, nebo mu je přiřazen. Na základě uskutečněné a přijaté platby na účet provozovatele je vystavena uhrazená faktura.
Pokud uživatel zjistí na faktuře nesrovnalosti, je oprávněn požadovat její opravení nejpozději do 7 dnů od přijetí platby na bankovní účet provozovatele.
Faktury budou zasílány na kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem při registraci.

Při neuhrazení faktury dochází k pozastavení služby až do doby, kdy jsou veškeré nesplacené faktury uhrazeny.

Doba trvání licence, zánik licence

Licence se poskytuje na dobu neurčitou.
Tento smluvní vztah může skončit výpovědí nebo jednostranným ukončením.
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Poskytovatel má právo ukončit tuto smlouvu v případě:

  • porušení smluvních a licenčních podmínek uživatelem

Uživatel má právo ukončit smluvní vztah v případě porušení smluvních a licenčních podmínek poskytovatelem.

  • uživatel nemá nárok na vrácení poplatku ani jeho části

Zřeknutí se odpovědnosti

Uživatel používá aplikaci Analytics importer na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti nebo v důsledku používání aplikace Analytics importer.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 28.02.2018.

Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu licenčních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.

Osobní údaje a měření

Více o zpracování osobních údajů a měření Vaší návštěvnosti naleznete na této stránce.